Webdesign op maat!

Webdesign

Algemene voorwaarden Amalgation webdesign

Op al onze producten en diensten zijn de algemene voorwaarden van toepassing. We proberen de voorwaarden duidelijk te houden, dus mocht u vragen hebben of onduidelijkheden tegen komen gelieve contact met ons op te nemen.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten aangaande met Amalgation, gevestigd te Den Helder. Ingeschreven bij de KvK onder nummer 58 49 10 58.

Deze algemene voorwaarden zijn geldend en bindenbinnen de grfische sector.

Artikel 1 / Definitie

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan de leverancier opdracht heeft gegeven tot de vervaardiging van zaken of tot het verrichten van werkzaamheden.
  • Amalgation: de ontwerper/diensten die de opdracht als bedoeld onder a heeft aanvaard of een aan een mogelijke opdracht voorafgaande offerte of aanbod heeft uitgebracht. 

Artikel 2 / Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de aanbiedingen en overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen Amalgation en de opdrachtgever.

Ieder webdesign dat wij ontwerpen, komt tot stand na zorgvuldig overleg. We beginnen pas met daadwerkelijke met bouwen, als u helemaal tevreden bent over het ontwerp.

Wij zullen u 3 verschillende templates in diverse stylen presenteren, waarvan wij denken dat deze bij u past. Mocht de opzet u niet bevallen, kunnen er natuurlijk nog aanpassen worden gemaakt.

Afwijkingen en aanvullingen zijn slecht bindend indien en voor zover die tussen partijen schriftelijk zijn overeengekomen. Na tekenen van de offerte is de overeenkomst bindend.

Artikel 3 / Prijsopgave

Het enkel uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht de opdrachtgever niet tot het sluiten van een overeenkomst met Amalgation. Alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen en de daarmee samenhangende prijsopgaven van Amalgation zijn vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard. De prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden.

Artikel 4 / Schriftelijke bevestiging samenwerking aangaan

Uitgebrachte prijsopgaven, zowel schriftelijk, via fax en soortgelijke transmissiemedia, dienen door de opdrachtgever te worden bevestigd en gesigneerd aan Amalgation te worden geretourneerd, alvorens met het uitvoeren van de opdracht zal worden begonnen. 

Artikel 5 / Meerdere ontwerpers - ontwerpbureau´s

Wanneer de opdrachtgever eenzelfde (meervoudige) opdracht tegelijkertijd aan meerdere ontwerpers/ontwerpbureaus wenst te verstrekken, dient hij hiervan alle betrokken ontwerpers/ontwerpbureaus op de hoogte te stellen. Op verzoek van de ontwerpstudio dient de opdrachtgever mee te delen aan welke andere ontwerpers de opdracht is verstrekt. Indien een opdrachtgever eenzelfde opdracht reeds eerder aan een andere ontwerper/ontwerpbureau heeft verstrekt, dient hij mee te delen welke ontwerper/ontwerpbureau dit is geweest.

Artikel 6 / Verstrekken van gegevens

De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een juiste levering door Amalgation mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/benodigde materialen als b.v. film, foto en tekstmateriaal.

De gegevens zullen uitsluitend door Amalgation gebruikt worden voor het maken van een webontwerp van de opdrachtgever en zullen niet aan derden worden doorverkocht.

Artikel 7 / Gebruik van andere toeleveranciers

Opdrachten aan productiebedrijven met betrekking tot de verveelvoudiging op openbaarmaking van het ontwerp, worden door of namens, in opdracht van en voor rekening en risico van de opdrachtgever verstrekt. Amalgation houdt zich voor de uitvoering van die opdracht – waar nodig – beschikbaar voor mondeling overleg. Op verzoek van de opdrachtgever kan deAmalgation, voor risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader over een te komen vergoeding afspreken.
Wanneer Amalagtion opdrachtgever is aan derden, zoals illustratoren, ontwerpers, tekstschrijvers, kunstenaars e.a., gelden de voorwaarden die mondeling of schriftelijk zijn overeengekomen tussen de partijen.

Artikel 8 / Openbaarmaking en veelvouding

Alvorens tot openbaarmaking of verveelvoudiging wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste drukproef, revisieproef of het laatste prototype van het ontwerp te controleren en goed te keuren.

Artikel 9 / Termijn van levering

Een door Amalgation opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp heeft, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. Afhankelijk van de complexiteit van de website, streven wij er naar om de website binnen 2 weken en 3 maanden op te leveren. Ook is het afhankelijk van de termijn waarin u de content kunt aanleveren. Amalagtion is, ook bij een opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever Amalgation in gebreke heeft gesteld.

Artikel 10 / Auteursrecht, reproductierecht en industriële eigendom

Amalgation garandeert dat het geleverde door of vanwege Amalgation is ontworpen, dat Amalgation geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.

Het auteursrecht en het uitsluitend recht van tekening of model ten aanzien van het voorlopige en definitieve ontwerp en van de ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen alsmede ten aanzien van de daarna vervaardigde exemplaren van het product, komen toe aan Amalgation. Zolang geen nadere schriftelijke overeenkomst tussen de Amalgation en de opdrachtgever wordt aangegaan met betrekking tot de overdracht van het auteursrecht of het uitsluitend recht van tekening, model, plan of concept, blijven deze rechten bij de Amalgation.

Artikel 11 / Onderzoek naar het bestaan van rechten

Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van merkrechten, tekening- of modelbescherming, octrooirechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

Artikel 12 / Naamsvermelding

Amalgation is ten allen tijde gerechtigd om het ontwerp te signeren en/of zijn naam te laten vermelden in het colofon van een publicatie of op een aankondiging of titelrol. Zonder voorafgaande toestemming is het de opdrachtgever niet toegestaan het werk zonder vermelding van de naam van Amalgation openbaar te maken of te verveelvoudigen. Als Amalgation dit nodig acht zal de opdrachtgever het te verveelvoudigen en/of openbaar te maken werk voorzien van het symbool met de naam van, adres gegevens en/of logo van Amalagtion. 

Artikel 13 / Eigendomsrecht

Eigensomsrechten bij Amalgation:

  • Webdesign: Zolang geen nadere afspraken tussen Amalgation en de opdrachtgever worden gemaakt met betrekking tot de overdracht van het eigendomsrecht op het door Amalgation aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken zoals materialen, lithografi eën, werktekeningen, prototypes, ontwerpschetsen, ontwerpen, plannen en concepten e.d., blijven deze eigendom van Amalgation. Van deze zaken zal, op de binnen Amalgation aanwezige gebruikelijke informatiedragers, gedurende onbepaalde tijd een duplicaat worden bewaard met de zorg van een goed bewaarder. De opdrachtgever draagt alle risico's ten aanzien van de bedoelde zaken. Mochten er door technische oorzaken zaken verloren gaan, dan kan Amalgation daar niet voor verantwoordelijk worden gesteld. Er kan op verzoek van de opdrachtgever een nieuw model vervaardigd worden. Partijen kunnen hiervoor een nader over een te komen vergoeding afspreken.
  • Logo ontwerp: Zodra het logo aan u is overgedragen, word u eigenaar van het logo. U beslist over het gebruik van uw logo en mag hem gebruiken zoals u wilt. 

Artikel 14 / Het Gebruik

Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Amalgation, verkrijgt hij daarmee het uitsluitend recht tot het gebruik van het ontwerp voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bestemming en/of oplage zoals die bij de opdracht zijn overeengekomen.

Bij ruimer gebruik dan overeengekomen dient tussen partijen een nieuwe overeenkomst met betrekking tot de gebruiksrechten te worden gesloten. 

Artikel 15 / Wijzigingen

Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Amalgation veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen aan te (laten) brengen. Amalgation kan deze toestemming niet onthouden indien dat in strijd met de redelijkheid is. De opdrachtgever dient bij een door het gewenste wijziging, Amalgation als eerste in de gelegenheid te stellen om deze uit te voeren. Hiervoor dient een vergoeding te worden betaald, op basis van de gebruikelijke door de ontwerper gehanteerde honorariumtarieven.

Artikel 16 / Eigen promotie - portfolio

Zolang hierover geen nadere afspraken zijn gemaakt, heeft Amalgation de vrijheid om het ontwerp en/of het concept, te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie en portfolio.

Artikel 17 / Bewijsmateriaal

De opdrachtgever zal, in geval van een ontwerp dat in serie zal worden vervaardigd, de ontwerper kosteloos minimaal 2 exemplaren van het verveelvoudigde ontwerp, of van het betreffende onderdeel daarvan, doen toekomen, zodra de publicatie of openbaarmaking heeft plaatsgevonden.

Artikel 18 / Honorarium en bijkomende kosten

Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten die de ontwerper voor de uitvoering van de opdracht maakt en die niet vallen onder de normale overheadkosten voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 19 / Honorarium bij gewijzigde opdrachten

Indien Amalgation door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde of foutieve opdracht en/of briefi ng genoodzaakt is meer andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd.

Artikel 20 / Gebruiksvergoeding

In het tussen partijen overeengekomen honorarium is tevens begrepen de vergoeding voor het uitsluitend recht tot het gebruik van het ontwerp, voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bestemmingen en/of oplage zoals die bij de opdracht zijn overeengekomen.

Artikel 21 / Betalingsverplichting / Aanbetaling doen

Bij Amalgation vragen wij altijd een aanbetaling van 50% van het gehele factuurbedrag. De eerste betaling dient voldaan te worden na bevestiging van de offerte. Wanneer u de offerte ondertekend aan ons retour heeft gestuurd geeft u tevens aan kennis te hebben genomen van onze algemene voorwaarden. U ontvangt automatisch een factuur van ons via de email. 

Zodra de website technisch is gerealiseerd en uw website online staat, dient het 2de deel aan ons overgemaakt te worden. Ook hiervan ontvangt u  automatisch een factuur van ons via de email. 

Indien u een maandabonnement, webhostingpaket of domeinnaam bij ons heeft lopen, start ook deze betaling vanaf het moment dat uw Website live gaat. De maandelijkse kosten worden aan het eind van elke maand aan u gefactureerd. 

Tenzij anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. 

Indien na het verstrijken van deze termijn door Amalgation nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente verhoogd met ten minste 2%. Zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, advocaten en deurwaarders gemaakt in verband met te late betalingen, zijn voor rekening van de opdrachtgever. 

Amalgation heeft het recht, gedurende een opdracht, tot op dat moment verrichte werkzaamheden naar redelijkheid in rekening te brengen.

Artikel 22 / Opschorting

Bij het niet nakomen van de betalingsverplichtingen door de opdrachtgever, worden alle door Amalgation, binnen de overeenkomst aan de opdrachtgever overgedragen rechten opgeschort tot op het moment waarop deze betalingsverplichtingen wel zijn nagekomen. Het is de opdrachtgever in dat geval niet toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken.

Artikel 23 / Herroepen opdracht

Wanneer de opdrachtgever een schriftelijk verstrekte opdracht herroept, dient deze het gehele honorarium dat Amalgation zou toekomen bij gehele vervulling van de opdracht, alsmede alle bijkomende kosten tot op dat moment gemaakt, te voldoen.

Artikel 24 / Duur overeenkomst

Wanneer de werkzaamheden van Amalgation bestaan uit het bij herhaling verrichten van werkzaamheden voor een uitgave die regelmatig verschijnt, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slecht worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste 1 maand.

Artikel 25 / Beëindigen opdracht

Wanneer er sprake is van, van zijn wil onafhankelijke omstandigheden, waardoor van Amalagtion redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij de opdracht verder vervult, heeft Amalgation het recht om deze opdracht neer te leggen, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is. In dit geval heeft hij recht op een honorarium voor de tot op dat moment verrichte arbeid en op vergoeding van de tot op dat moment gemaakte kosten en is hij verplicht de bereikte resultaten aan de opdrachtgever ter beschikking te stellen. Indien gedragingen of handelingen van de zijde van de opdrachtgever er de oorzaak van zijn dat van Amalgation redelijkerwijs niet verlangd kan worden dat hij de opdracht verder vervult, dan heeft Amalgation, naast het recht de opdracht neer te leggen, recht op het volledige op de opdracht betrekking hebbende honorarium.

Artikel 26 / Aansprakelijkheid

Amalgation kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de tekst en/of het ontwerp, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in art. 7 en art. 11, een controle heeft uitgevoerd en zijn goedkeuring heeft gegeven.

Amalgation kan tevens nooit aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van door Amalgation aangereikte fotomateriaal - dat in oorspronkelijkheid dient als presentatiemateriaal - waarvan de auteursrechten aan derden toebehoren, mits de opdrachtgever hiervan mondeling of schriftelijk op de hoogte is gesteld en/of overeenkomstig het bepaalde in artikel 7 en art. 11, een controle heeft uitgevoerd en zijn goedkeuring heeft gegeven.

De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen. De ontwerpstudio kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten van toeleveranciers (productiebedrijven).
De aansprakelijkheid van Amalgation voor schade uit hoofde van een overeenkomst met een opdrachtgever is altijd beperkt tot het bedrag van het Amalgation toekomende honorarium.

Artikel 27 / Kopieëen materialen

De opdrachtgever is gehouden, waar redelijkerwijs mogelijk, kopieën van materialen en gegevens onder zicht te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan Amalgation niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

De opdrachtgever vrijwaart Amalgation voor aanspraken t.a.v. auteursrechten betreffende door de opdrachtgever verstrekte materialen, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

Artikel 28 / Wijze van levering - eigendomsvoorbehoud

Iedere levering van zaken door de toeleverancier aan de opdrachtgever geschiedt onder voorbehoud van de eigendom daarvan totdat de opdrachtgever al hetgeen heeft voldaan waartoe uit hoofde van de overeenkomst is gehouden, met inbegrip van rente en kosten.

Indien vervoer van de af te leveren zaken is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever draagt steeds het risico tijdens het vervoer.

Artikel 29 / Andere voorwaarden

Algemene en bijzondere voorwaarden van de opdrachtgever binden Amalgation niet behalve indien en voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden en voor zover Amalgation de toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden duidelijk schriftelijk heeft aanvaard.

Artikel 30 / Wijzigingen van de voorwaarden

Amalgation is voorbehouden deze algemene voorwaarden te wijzigen naar goedkeuring van Amalgation. De algemene voorwaarden zullen, tijdens het uitvoeren door Amalgation van de eerstgeplaatste of de op dat moment lopende opdracht, éénmalig aan de opdrachtgever worden verstrekt, zodat deze daarvan op de hoogte is. Bij het verlengen van de lopende of het plaatsen van een nieuwe opdracht bij de ontwerpstudio dient de opdrachtgever zichzelf ervan op de hoogte te stellen of de algemene voorwaarden van Amalgation gedurende die tijd gewijzigd zijn.

Artikel 31 / Voorwaarden abonnement

Zonder wederopzegging worden abonnementen na de eerste abonnementsperiode van 6 maanden omgezet in een abonnement voor onbepaalde tijd.  

Het abonnement wordt afgesloten voor een bepaalde tijd van 6 maanden. Na deze periode geldt een opzegtermijn van één maand voor het beëindigen van het abonnement. 

Wanneer de abonnement houder zich niet aan de voorwaarden houd of er een acherstand van betaling is ontstaan die groter is dan 4 maanden, is Amalgation gerechtigd het abonnement te beëindigen. 

Wanneer er na het beeindigen van het abonnement kosten open staan, dient u deze binnen 2 maanden aan ons over te maken. Wanneer u te veel heeft betaald, word het te veel betaalde bedrag automatisch verrekent en terug gestort op uw rekening. 

Opzeggen kan schriftelijk, of per e-mail. Opzeggingen worden onzerzijds schriftelijk of per e-mail bevestigd. Vermeld bij opzegging uw naam en adres gegevens en klantnummer. 

U bent zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van uw NAW gegevens. Zodra er wijzigingen zijn geef dit dan schriftelijk aan ons door.   

Betaling van het abonnement verloopt door middel van factuur. Automatische incasso is niet mogelijk.

Als u wilt reageren op onze algemene vorrwaarden of wanneer u na het lezen van de voorwaarden nog vragen heeft, kunt u contactmet ons opnemen.

Naar boven  Terug naar boven

Algemene voorwaarden Amalgation Webdesign.

Algemene voorwaarden geldend en bindend binnen de grafische sector.

Verplichtingen, wetgeving en huis regels bij Amalgation web ontwikkeling.

Uw rechten als klant bij Amalgation.

Samenwerking overeenkomst en regels Amalgation.
Altijd persoonlijk contact bij Amalgation.